Mukabele-i Bilmisil!
Türk bilim ve yönetim (devlet idare sistemi/sanatı) tarihinde, adına 'Medeni Siyaset' denilen.; Özellikle İbn-i Haldun, İbn-i Batuta, İbn-i Sina ve İmam-ı Matüridi ile fiiliyatta dünya çapında örnek, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e göre devlet; Hak, adalet ahlâkı, mutlak dürüstlük ve yüksek faziletle yönetilmesi zorunlu bir teşkilât / cemiyettir...
Devlet yönetiminde gevşeklik, başıbozukluk, zaaf ve acze yer yoktur.

Düzeni sağlamak, istikrarı sürekli kılmak, kalkınma ve gelişmeyi adaletle sürdürmekle yetkili, görevli ve sorumlu icra (hükümet); Yerleşik kanun, kural, kurum, kuruluş, gelenek, görenek, bilim, manevi mukaddesler ve milli kültürü korumak, eserleri ihya ve 'daha iyi, ileri, doğru, dürüst ve mükemmeli gerçekleştirmeye matuf' bir yaşam tarzı inşaya ve idare cihazını suç ve suçluya hayat hakkı tanımayacak bir düzeye taşımaya mecburdur... 

Devleti hüküm (doğru-dürüst karar, kaide) ve hikmetle, eşitlik, adalet ve faziletle yönetmeyenin hükmü 'kelb-i küffar' (kâfir köpeği, dönme, devşirme, kripto) olup, tespit ve ispatı halinde; Hazreti Ömer (R.A) Efendilerimizin fıkhı üzere kılıçla infaz vaciptir.

Zira esasta her insan bir devlettir ve devlet cihazının varlık sebebi: Adalet, Hukuk, Eşitlik ve Hikmetle hükümferma olunup, kul hakkına tecavüzün men-i, icra-i sanat, ticaret, hukuk ve mülkün paylaşımında adaletin 'hakkıyla çalışma ve helâl kazanç ile mütenasip olmak kayıt ve şartıyla' her alanda mutlak eşitliğin sağlanmasıdır.

Modern hukuk, objektif adalet karinesi ve medeni siyaset biliminde, 'kuvvetler ayrılığı' olarak açıklanıp tanımlanan: Yasama, Yürütme ve Yargı'nın olmazsa olmaz görevi budur. İlkenin sağlam, kavi ve sağlıklı yürümesi için, ya bire bir insanlar tarafından doğrudan seçilmiş bir Meclis veya bütün kuvvetlerin mutlaka birbirine karşı bağımsız ve tarafsız olması şarttır. Burada en küçük bir bağılılık, ilgi veya bağımlılık vesayete tekabül eder. 

Ayrıca devlet, kimseye mülk olmayıp; Tarihi kurum, kuruluş ve kuralları, yasa, adet, din, ahlâk, örf, gelenek, görenek; Bilgi, bilim, kültür ve birikimleri özenle muhafaza edilerek yaşatılması ve tarih içinde ebed-müddet kılınarak istikrarla ileriye taşınması, bütün yöneticiler için mutlak bir vecibe, asli görev ve mükellefiyettir.

Devleti, dolayısıyla halkı yönetmek üzere seçilenler, bu altın kuralı mutlaka kaale almak; İdare cihazında fevkalâde şikâyet ve ağırlıklı biçimde milletin talebine maruz bir mazarrat varsa bunu, yine milletle müzakere ve müşterek kararla izale,; Bunun dışında hak, adalet, hukuk ve demokrasiyi 'bilimsel norm, emsal ve evrensel kuralları muvacehesinde' güçlendirmek, tahkim etmek zorunda ve durumundadırlar.

Hiçbir yönetim, (emaneten/vekâletle) idare ettiği ülkeyi, şahsi mülkü gibi göremez ve gösteremez. Zira 'Devlet, hükümetlere mülk değil, vekâleten emanet olup; Emanete hıyanet: Münafık, mürai, yalancı, talancı, bedhah ve hain'in alâmetidir...'

Ve yine hiçbir yönetimin 'eşitlik, hak, adalet ve hukuku' ilgaya hakkı yoktur.   

Müesses olan nizam 'hak, adalet, hukuk, eşitlik ve faziletle' idame edilir.

En açık tabiriyle: Ülkenin bütün vatandaşları eşittir ve eşit haklara sahiptir.

Bu meyanda: Asillerin fiilen sahip olmadıkları ve bizzat kullanmadıkları hiçbir hak, ayrıcalık ya da imtiyaz vekâlet üstlenenlere (milletvekili ve/veya parlamenterlere) tanınamaz, verilemez. Millet Memurluğu gibi, fiili kamu görevi hariç: Siyaset yoluyla vekâleten yetki kullananlara, icra ettikleri faaliyet 'profesyonel bir meslek' bağlamında kabul edilerek her hangi bir hakkı-huzur veya ücret ödenemez. Sadece 'yönetimle iştigal' masrafları karşılanır o kadar. Buna kaide ve millete rağmen kendilerini ayrıcalık, imtiyaz, istisna ve dokunulmazlık gibi 'insanlık, ahlâk, medeni siyaset ve hukuk dışı' asil'in sahip olmadığı imkânlara sahip kılanlar, şüphesiz ve kesinlikle vatanın, milletin, devletin, adalet ve hukuku düşmanıdırlar. 

Ayrıca: Evrensel ve bütün peygamberleri şamil İslâm Dini'nde esas olan;

1. İnsanların, kendi kendilerini idaresi ve toplumu yönetecek insanları ilmen, ahlâken ve dirayeten en yüksek derecedekileri bulup; (Asr-ı Saadet döneminde dört Halifenin seçildiği gibi...) 'Açık, şeffaf, namuslu, dürüst ve tam demokrat yöntemlerle, hiçbir baskı, dayatma, diretme, vesayet ve tavsiye altında kalmadan kendi olarak ve doğrudan karar vermek suretiyle bizzat seçtiği sisteme:

Cumhuriyet,

2. Cemiyeti, yine bizzat kendi seçtikleri insanlar vasıtasıyla (Daha açık bir anlatımla. Devlet idaresinde, Millet iradesinin 'özgür irade, hürriyet, adalet ve tam bağımsızlıkla' hâkim ve hükümran olduğu) İlim, Din, Ahlâk ve Hukuk kuralları muvacehesinde yönetmesi usulüne:

Şûra / Demokrasi,

3. Milleti meydana getiren tüm unsurların din, inanç, mezhep, dil ve etnik köklerine bakılmaksızın:: 'Devletin temel kuralları, Anayasa ve kanunlarına riayet etmek, iyi insan; iyi, namuslu - dürüst, onurlu ve sorumlu vatandaş olmak; Anarşi, terör, tedhiş ve bölücülükle iştigal etmemek, kötülere yardım ve yataklık, hırsızlık, yolsuzluk, adaletsizlik ve haksızlık yapmamak, vergi vermek, insanlık ve vatandaşlık görevlerini tam bir onur ve sorumlulukla ifa ve icra etmek' koşuluyla 'İnandıkları gibi yaşama' hakkının serbestçe kullanılmasına:

Lâiklik

Denilir. Bu kaidelere, bir yanda 'Hükümet' ve diğer yanda 'Halk-fert, birey' olarak riayet şarttır. Aksine tasarruflar hakkaniyet, adalet, ahlâk, eşitlik ve hukuk dışı olup; Cezayı mülzemdir. Adil bir hukuk devletinde hiçbir suç cezasız kalmaz. Adaletin bedeli ve maliyeti asla ve kesinlikle tartışılamaz, hesaplanmaz. Maliyeti her ne olursa olsun; Ulusal ve Uluslar arası hukuk alanında adalet mutlaka kesinlikle 'mutlaka caydırıcı olacak biçimde' uygulanır.

Cezada taammüden katilin katli ve sairde mukabele-i bil misil şarttır.

Başkaca bir usûl veya uygulama adalet ve hukuk olarak kabul edilemez.

Ki, devlette adalet, emniyet, huzur ve hukuk olsun. Anarşi, terör, tedhiş, başıbozukluk, emniyeti suiistimal, görevi kötüye kullanma-ihmal, gevşeklik, yandaşı-yoldaşı kayırma, halkı ayırma, kaypaklık, rüşvet, iltimas, usulsüzlük, yolsuzluk ve disiplinsizlik olmasın!...

Bunların olduğu yerde hükümet yok hükmündedir.

Biline...            


2013-09-23